contact information


Xiamen OUYING Electronics Co., Ltd.

Address: No.39, Yang Ping Road, Haicang-Xinyang Industrial Zone, Xiamen City, Fu-Jian Province, P.R.C., (China)
Tel:+86-592-6059980

Web:http:


Related Links